Ryosuke Kawamura Presents : Ryoya Ochiai

VADEスタッフRyosukeからオチアイリョウヤ選手のクリップビデオが公開されました。