JWYOYO presents THE CHAMELEON YO-YO

Justin Weber選手からシグネチャーモデル「CHAMELEON」のクリップビデオが公開されました。