Vintnam National YoYo Contest 2018

Vintnam National YoYo Contest 2018のフリースタイルビデオが公開されました。