SLUSNY presents: Takeshi Matsuura 2020

SLUSNYからマツウラタケシ選手のクリップビデオが公開されました。